sk SK en EN fr FR de DE ru RU

Meniny dnes : Viola Zajtra : Gertrúda

štvrtok, 27 február 2014 09:29

Stanovy OZ

Napísal(a) webmaster

Stanovy OZ RajNet

Stanovy občianského združenia

 

Čl. 1

Základné ustanovenia.

1. Názov občianskeho združenia je RajNet (ďalej len "združenie").

2. Združenie je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskoršich predpisov.

3. Sídlo združenia je: Pri Rajčanke 925/16, 015 01 Rajec .

 

 

Čl. 2

Činnosť združenia.

Základným cieľom združenia RajNet je budovať a udržiavať komunikačnú sieť založenú na báze najmodernejších dostupných technológií, poskytnúť svojim členom a obyvateľom Rajca a okolia možnosť využívať moderné spôsoby komunikácie, zabezpečovať voľný prístup k informáciám a vedomostiam, umožiť tvorivým členom realizovať sa v oblasti informačných technológií.

1. Združenie bude k dosiahnutiu svojich cieľov vyvíjať spravidla tieto činnosti:

- vytvorenie a zabezpečenie prevádzky počítačovej siete
- vývoj programov, napomáhajúcich fungovaniu združenia a podporujúcich budovanie, správu a prevádzku komunikačných technológií,
- vývoj a prevádzka informačných systémov,
- podpora rozvoja a využívania internetu a informačných technológií,
- poskytovanie poradenských a konzultačných služieb členom,
- organizovanie školení, diskusií, konferencií a seminárov pre členov aj pre verejnosť,
- získavanie dotácií, grantov a sponzorských príspevkov za účelom financovania združenia a jeho projektov,
- spolupráca so subjektami, ktoré majú podobné ciele.

 

Čl. 3

Členstvo v združení

1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická či právnická osoba, ktorá sa chce zúčastniť napĺňania cieľov združenia. Osoby mladšie ako osemnásť rokov nemajú právo voliť ani byť volené do orgánov združenia.

2. Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov.

3. Záujemca o členstvo, sa po podaní přihlášky, stáva kandidátom na člena združenia.

4. O vzniku členstva rozhoduje rada. Pri rozhodovaní o členstve sa berú do úvahy technické možnosti pripojenia nového člena na komunikačnú infraštruktúru združenia, doterajší vzťah kandidáta k združeniu a jeho perspektíva v združení. Prípadné zamietnutie žiadosti o priznanie členstva nemusí rada zdôvodňovať.

5. Rada má právo preniesť členstvo na základe písomnej žiadosti člena na inú osobu.

6. Členstvo môže byť každému členovi pozastavené Radou, Pri pozastavenom členstve člen nemá právo využívať výhody združenia. Pozastavenie môže byť uskutočnené na základe:
- vlastnej žiadosti člena,
- závažného porušenia stanov alebo vnútorných predpisov združenia.
Rada je povinná pozastavenie, jeho dôvody a dobu zverejniť.

7. Členstvo zanikne vymazaním zo zoznamu členov združenia.

8. Členstvo v združení končí:
- vystúpením člena zo združenia, resp. prenesením členstva na inú osobu,
- rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena,
- úmrtím člena,
- zánikom člena - právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- uplynutím posledného dňa doby, ktorá bola Radou dodatočne stanovená členovi k zaplateniu záväzkov voči združeniu, ak vyzvaný člen v tejto lehote dlžnú čiastku nezaplatil.
Ukončením členstva sa končí aj činnosť v orgánoch združenia.

9. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena, pokiaľ tento člen obzvlášť závažným spôsobom porušil povinnosti člena, alebo opakovane povinnosti člena porušuje, či poškodzuje dobré meno združenia a vyvýja činnosť nezlúčiteľnú s cieľmi združenia, ak bol na toto porušovanie a možnosť vylúčenia zo združenia písomne upozornený Radou.


Čl. 4

Práva a povinnosti člena

1. Člen združenia má právo:

a) zúčastniť sa zasadania Valného zhromaždenia, hlasovať na ňom a predkladať návrhy v súlade s rokovacím poriadkom,

b) voliť a byť volený do orgánov združenia,

c) nechať sa pri jednaní Valného zhromaždenia zastupovať iným členom,

d) využívať, za podmienok stanovených Radou, služby združenia (pripojenie k sieti a Internetu, konzultácie, technická podpora a iné.), špecifikáciu jednotlivých služieb a podmienok ich využívanie stanovuje Rada vydaním prevádzkových poriadkov k jednotlivým službám.

e) navrhovať kontrolu činnosti združenia kontrolórovi,

2. Člen združenia má povinnosť:

a) rešpektovať a dodržiavať stanovy združenia, ako i všetky vnútorné predpisy, prevádzkové poriadky a rozhodnutia orgánov združenia,

b) platiť v stanovených lehotách členské príspevky, stanovené finančným poriadkom; neplnenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie stanov,

c) oznamovať zmeny údajov evidovaných v zozname členov združenia; tieto zmeny je člen poviný oznámiť združeniu do 14 dní odo dňa, kedy nastali,

d) ak je členom právnická osoba, je povinná delegovať zástupcu, ktorý bude jednať jej menom.

 

Čl. 5

Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie

a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia; Valné zhromaždenie zvoláva Rada združenia aspoň raz do roka; Rada zvolá Valné zhromaždenie kedykoľvek, ak o to požiada aspoň tretina všetkých členov alebo kontrolór združenia, a to najneskôr do jedného mesiaca,

b) Valné zhromaždenie je uznášania schopné, pokiaľ je prítomných aspoň dve pätiny všetkých členov; ak nie je Valné zhromaždenie uznášania schopné, zvolá Rada do jedného mesiaca náhradné zhromaždenie; náhradné Valné zhromaždenie je vždy uznášania schopné,

c) Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou, pokiaľ stanovy alebo rokovací poriadok neurčuje inak,

d)Výhradne Valné zhromaždenie môže :
- voliť z členov priamou voľbou členov Rady na dobu dva roky,
- voliť z členov priamou voľbou kontrolóra na dobu tri roky,
- odvolávať hlasovaním členov Rady alebo kontrolóra združenia,
- schvaľovať výšku príspevkov podľa návrhu Rady formou finančného poriadku
- schvaľovať organizačný a rokovací poriadok
- schvaľovať ročný plán výdavkov na činnosť združenia,
- meniť stanovy, v tomto prípade rozhoduje Valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov,

e) Valnému zhromaždeniu prináleží
schvaľovať správu Rady o hospodarení a správu kontrolóra o kontrole hospodárenia za uplynulý kalendárny rok,
v prípade zániku združenia rozhoduje o vykonaní likvidáce a o naložení s majetkom a likvidačným zostatkom,
rozhodovať vo všetých veciach, ktoré sú jej vyhradené týmito stanovami, alebo pokiaľ o rozhodnutie požiada Rada.

2. Rada
a)Rada je výkonným orgánom združení a je päťčlenná. Tvorí ju predseda, podpredseda a traja členovia.

b)Rade prináleží
- zo svojich členov určiť člena zastupujúceho združenie v konkrétnej veci k ostatným subjektom,
- príjmať vnútorné predpisy, prevádzkové poriadky k jednotlivým službám združenia, s výnimkou vecí výhradne zverených do právomoci Valného zhromaždenia,
- navrhovať Valnému zhromaždeniu organizačný, rokovací a finančný poriadok ku schváleniu
- rozhodovať o prijatí nových členov združenia a navrhovať Valnému zhromaždeniu ich vylúčenie,
- viesť zoznam členov združenia a iné prevádzkové evidencie,
- spravovať majetok združenia,
- zvolávať Valné zhromaždenie a určovať jej predsedajúceho,
- predkladať Valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch hospodárenia,
- vykonávať ďaľšie činnosti určené Rade týmito stanovami, alebo vnútornými predpismi,
- robiť všetky opatrenia nevyhnutné k zabezpečeniu riadnej činnosti združenia, ako i ďalšie činnosti, pokiaľ tie neprináležia iným orgánom združenia,

c) zasadanie Rady je spravidla raz mesačne, minimálne však raz za tri mesiace, predbežný termím a zodpovedného člena za zvolanie nasledujúceho zasadania Rady si Rada určí na zasadnutí,
d) Rada rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých hlasov,

e) rozhodnutia Rady sú písomné, overené podpismi prítomných členov Rady,

f) Rada umožní všetkým členom združenia nahliadnuť do zápisov z členských schôdzí a rozhodnutí rady, kontrolórovi kontrolu účtovnictva a ďaľších materiálov súvisiacich s činnosťou združenia.

g) štatutárnymi zástupcami združenia sú predseda a podpredseda, prípadne predsedom písomne poverený člen Rady

h) Členmi prvej Rady združenia sú členovia prípravného výboru.

3. Kontrolór
a) kontrolór je kontrolným orgánom združenia,

b) kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia združenia, spravidla účtovnictva a financií, ako i kontrolu ostatných činností združenia; Rada je povinná poskytnúť kontrolórovi všetky materiály súvisiace s činnosťou združenia,

c) aspoň raz ročne vykoná kontrolu účtovnictva a Valnému zhromaždeniu predloží správu o kontrole hospodárenia združenia za uplynulý kalendárny rok.

 

4. Spoločné ustanovenia o orgánoch združenia

a) funkcie v orgánoch združenia sú čestné,

b) funkcie kontrolóra a člena Rady sú nezlúčitelné.

 

Čl. 6

Odborné komisie

1. Odborné komisie (ďalej len "komisie") sú poradné orgány, ktoré zriaďuje Valné zhromaždenie alebo Rada na riešenie a odborné posúdenie, technickej alebo inej špeciálnej problematiky.

2. Okruh pôsobnosti určuje orgán ktorý komisiu ustanovil. Ten tiež rozhodne o počte členov, personálnom obsadení a tiež o jej zrušení.

3. Komisia si zvolí svojho zástupcu na jednanie zo svojím zriaďovateľom.

4. Odporúčania komisie nie sú záväzné.

 

Čl. 7

Zásady hospodárenia

1. Združenie hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojom sú spravidla:

a) členské príspevky, ktorých výšku určuje finančný poriadok
- pravidelný členský príspevok,
- jednorázový vstupný príspevok,
- mimoriadny príspevok; len v súvislosti s rozhodnutím Valného zhromaždenia o dôležitej investičnej akcii,

b) dary a iné plnenia fyzických a právnických osôb,

c) príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,

d) výnosy z majetku,

e) príjmy z iných zdrojov.

2. Tieto zdroje sú používané jedine v súlade s predmetom činnosti združenia a k zaisteniu jeho prevádzky.

3. Cieľom činnosti združenia nie je dosiahnutie zisku. Prebytok hospodárenia sa použije v nasledujúcom období podľa rozpočtu navrhnutého Radou a schváleného Valným zhromaždením.

4. Členovia zodpovedajú za záväzky združenia len do výšky svojich neuhradených poplatkov.

5. Hospodárenie združenia sa riadi predpismi združenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Účtovná uzávierka za uplynulý kalendárny rok musí byť prejednaná Radou najneskôr do konca februára nasledujúceho roku.

7. Správu o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie predkladá Rada ku schváleniu Valnému zhromaždeniu.

8. Pre platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis jedného z dvoch štatutárnych zástupcov - stanovených členov Rady uvedených na podpisovom vzore (predseda, podpredseda alebo ďalší predsedom písomne poverený člen Rady).

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1. Pre svoju činnosť vydá združenie minimálne tieto interné predpisy:

a) organizačný poriadok - rieši právomoci orgánov, ich zodpovednosť a spôsob spolupráce,

b) rokovací poriadok - určuje priebeh a spôsob rokovania orgánov združenia,

c) prevádzkový poriadok počítačovej siete - upresňuje podmienky používania služieb a etiku správania sa na počítačovej sieti,

d) finančný poriadok - rieši pravidlá a spôsob financovania združenia, výšku členských príspevkov a ďaľšie poplatky súvisiace s prevádzkou združenia, (pokuty, splátkové kalendáre, poplatky za iné služby)

2. Združenie zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Čítať 22207 krát Naposledy zmenené streda, 14 február 2018 09:32

Free Joomla! template by L.THEME